SPIS DOKUMENTÓW KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW
l KOMITETU SAMOOBRONY SPOŁECZNEJ "KOR"
rok 1979

Opracowanie Andrzej Jastrzębski
Opracowanie ukazało się w tomie "Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR"
Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo "Aneks" Warszawa-Londyn 1994

153. 02.01.79 List przewodni, towarzyszący przesłanemu do Amnesty International i zagranicznych związków zawodowych oświadczeniu wydanemu 18 grudnia 1978 r. - o zwolnieniu Philippe Riesa i o potrzebie interwencji w sprawie Kazimierza Świtonia i Henryka Jagiełły
154. 02.01.79 List do Międzynarodowego Towarzystwa Psychiatrycznego, o represjach zastosowanych wobec Jana Kozłowskiego i nadużyciu w stosunku do niego uprawnień lekarskich przez psychiatrów
155. 08.01.79 Oświadczenie stanowiące wstęp do tzw. białej księgi, Diariusza represji spotykających Kazimierza Świtonia
156. 01.79 Biała księga Kazimierza Świtonia - broszura
157. 16.01.79 Telegram do Jaroslava Sabaty, na ręce rzeczników Karty 77, w związku ze skazującym go wyrokiem sądowym
158. 25.01.79 List do Międzynarodowego Meetingu i Konferencji przeciw Represjom [Paryż], z prośbą o wystąpienie w obronie prześladowanych i bezprawnie więzionych Jaroslava Sabaty i Kazimierza Świtonia
159. 25.01.79 Oświadczenie o odbytym w Moskwie spotkaniu przedstawiciela KSS "KOR", Zbigniewa Romaszewskiego, z prof. Andriejem Sacharowem oraz jego współpracownikami z Komitetu Obrony Praw Człowieka
160. 25.01.79 Oświadczenie o poprawie zaopatrzenia w leki
161. 01.09 Oświadczenie w związku z przedłużeniem Kazimierzowi Świtoniowi trzymiesięcznej sankcji prokuratorskiej o miesiąc i o akcji podjętej w jego obronie
162. 01.79 Komunikat nr 26/27
163. 01.79 Sprawa Jana Kozłowskiego - broszura
164. 05.02.79 Oświadczenie w sprawie represji wobec Jerzego Grzebielucha
165. 14.02.79 Oświadczenie w sprawie Apelu Moskiewskiej Grupy Współpracy na Rzecz Wykonania Zobowiązań Helsińskiej Konferencji Bezpieczeństwa Europejskiego
166. 19.02.79 List do Ministra Sprawiedliwości PRL, prof. Jerzego Bafii, w sprawie Jerzego Grzebielucha
167. 12.03.79 Oświadczenie w sprawie anonimowej komisji do zbadania przyczyn wybuchu w Rotundzie
168. 15.03.79 List prof. Jana Kielanowskiego do Sekretarza Generalnego Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego prof. dr. Petera Bernera związku z próbą użycia psychiatrii polskiej do represji politycznych wobec Jana Kozłowskiego
169. 16.03.79 Komunikat nr 28
170. 26.03.79 List do przewodniczącego Rady Państwa w sprawie napaści bojówki na mieszkanie Jacka Kuronia
171. 20.04.79 Oświadczenie w sprawie akcji policyjnych związanych z uszkodzeniem pomnika Lenina w Nowej Hucie
172. 27.04.79 Oświadczenie w związku z zatrzymaniem współpracownika KSS "KOR" Tomasza Michalaka
173. 30.04.79 Komunikat nr 29
174. 04.79 List KSS "KOR" do Steena Folkego (podpisany przez Jana Kielanowskiego i Adama Michnika), o potrzebie wzajemnego informowania się i solidarnej współpracy
175. 14.05.79 Oświadczenie w sprawie "cynicznych praktyk" w związku z przyjazdem Papieża
176. 19.05.79 List do Papieża w związku z jego pielgrzymką do Polski
177. 19.05.79 Oświadczenie postulujące powszechną amnestię
178. 21.05.79 List do Amnesty International wraz z Oświadczeniem NOW-ej z dnia 20 maja 1979 r., z prośbą o interwencję w sprawie aresztowanego Tomasza Michalaka
179. 21.05.79 Oświadczenie w sprawie zamierzonych zmian statutu Uniwersytetu Waszawskiego
180. 21.05.79 Oświadczenie o represjach poprzedzających przyjazd papieża do Polski
181. 29.05.79 Oświadczenie w związku z raportem o stanie szpitalnictwa w PRL
182. 05.79 Pismo: Do społeczeństwa, w sprawie dramatycznej sytuacji gospodarczej, społecznej i moralnej w PRL
183. 05.79 Stan szpitalnictwa - broszura (raport o stanie szpitalnictwa w PRL opracowany przez grupę specjalistów, poprzedzony oświadczeniem KSS "KOR" z 29.05.79
184. 06.06.79 Oświadczenie wraz z komunikatem Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych z dnia 31 marca 1979 r., w związku z aresztowaniem członków KNOP w Czechosłowacji
185. 12.06.79 Komunikat nr 30
186. 12.06.79 Oświadczenie po ukonstytuowaniu się Ośrodka Myśli Ludowej
187. 29.06.79 Oświadczenie o konieczności reformy środków masowego przekazu
188. 06.79 Apel redakcji "Robotnika" i KSS "KOR" w związku z aresztowaniem T. Michalaka
189. 01.07.79 Oświadczenie na temat znaczenia pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
190. 03.07.79 Oświadczenie w sprawie zawieszenia w prawach studenckich rzeczników SKS-u z Wrocławia
191. 09.07.79 Oświadczenie KSS "KOR" i redakcji "Robotnika" w związku z aresztowaniem Edmunda Zadrożyriskiego - współpracownika KSS "KOR" i redaktora "Robotnika"
192. 09.07.79 Oświadczenie o nadużyciach władz terenowych w trakcie realizacji ustawy o komasacji ziemi
193. 07.79 List do związków zawodowych na świecie, o drastycznym naruszaniu prawa przez MO, SB i organy śledcze w związku z aresztowaniem Tomasza Michalaka i Edmunda Zadrożyńskiego
194. 07.79 Oświadczenie KSS "KOR" i moskiewskich grup opozycyjnych w sprawie aresztowanych członków Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych w CSRS
195. 13.08.79 Oświadczenie w związku ze śmiercią w KMO Piotra Łukasiewicza
196. 15.08.79 List do Prezydium Światowego Zjazdu Jedności z Walczącym Krajem, o celach KSS "KOR" i inicjatywach podejmowanych przez niezależne instytucje oraz prośba o dalszą pomoc
197. 22.08.79 Oświadczenie o decyzji przeprowadzenia głodówki protestacyjnej, w związku z aresztowaniem członków czechosłowackiego Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych
198. 23.08.79 List do Ambasadora Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Warszawa, z prośbą o zapoznanie się z treścią załączonego oświadczenia KSS "KOR" z 22.08.79
199. 28.08.79 Oświadczenie w związku z osadzeniem w areszcie Jerzego Geresza
200. 08.79 Adam Szczypiorski - nekrolog
201. 08.79 List do Jerzego Andrzejewskiego z życzeniami z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
202. 01.09.79 Komunikat nr 31/32
203. 16.09.79 List do Międzynarodówki Liberalnej, podpisany w imieniu KSS "KOR" przez Jana Józefa Lipskiego - odpowiedź na zaproszenie na kongres KSS "KOR"
204. 16.09.79 List do Międzynarodówki Socjalistycznej za pośrednictwem Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej, podpisany w imieniu KSS "KOR" przez Ludwika Cohna - o celach KSS "KOR"
205. 17.09.79 Oświadczenie w związku z czterdziestą rocznicą wkroczenia armii sowieckiej do Polski
206. 24.09.79 Oświadczenie w związku z represjami władz PRL wobec Edmunda Zadrożyńskiego i Adama Wojciechowskiego
207. 15.10.79 Oświadczenie w sprawie głodówki solidarnościowej w kościele Św. Krzyża w Warszawie
208. 16.10.79 Komunikat nr 33
209. 18.10.79 Oświadczenie wydane wspólnie przez Kartę 77 i Komitet Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych w Czechosłowacji oraz KSS "KOR" w Polsce - przed rozpoczęciem praskiego procesu czechosłowackich obrońców praw człowieka
210. 23.10.79 List do Center for Study of Religion and Communism, Keston College; International Association for Religious Freedom; International League for Human Rights; Center for Civil Rights, University of Notre Dame, w związku z dyskryminacją ludzi wierzących
211. 24.10.79 List otwarty do Prokuratora Generalnego PRL, Lucjana Czubińskiego, w obronie skrzywdzonego rolnika, Jana Dołęgowskiego
212. 27.10.79 Telegram do Dany Nemcovej w związku z jej uwolnieniem
213. 07.11.79 List do Amnesty International w obronie uwięzionych pod fałszywymi zarzutami działaczy opozycji Jana Kozłowskiego i Edmunda Zadrożyńskiego
214. 22.11.79 Oświadczenie KSS "KOR" i redakcji "Robotnika" w sprawie katastrof górniczych na Śląsku
215. 27.11.79 Apel w sprawie uczczenia rocznicy wydarzeń grudniowych 1970
216. 30.11.79 Komunikat nr 34
217. 07.12.79 Komunikat, o nowym sposobie publikacji Komunikatu KSS "KOR"
218. 11.12.79 Oświadczenie w sprawie kar aresztu dla osób przemawiających w rocznicę niepodległości Polski
219. 14.12.79 Oświadczenie w sprawie akcji SB zmierzającej do niedopuszczenia do obchodów dziewiątej rocznicy masakry robotników Wybrzeża
220. 18.12.79 Oświadczenie wobec akcji policyjnej przeprowadzonej w związku z obchodami dziewiątej rocznicy masakry robotników Wybrzeża
221. 31.12.79 Komunikat nr 35
222. 31.12.79 List do sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości, podpisany w imieniu KSS "KOR" przez Anielę Steinsbergową, Ludwika Cohna i Zbigniewa Romaszewskiego, o łamaniu praworządności w kraju
223. 31.12.79 Oświadczenie w sprawie incydentów w kościele OO. Kapucynów w Warszawie
224. 12.79 Apel KSS "KOR" o pomoc finansową dla Funduszu Samoobrony Społecznej
225. 12.79 Apel Rady Funduszu Samoobrony Społecznej w związku z celami Towarzystwa Kursów Naukowych