SPIS DOKUMENTÓW KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW
l KOMITETU SAMOOBRONY SPOŁECZNEJ "KOR"
rok 1977

Opracowanie Andrzej Jastrzębski
Opracowanie ukazało się w tomie "Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR"
Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo "Aneks" Warszawa-Londyn 1994

18. 03.01.77 Oświadczenie w sprawie pobicia M. Chojeckiego w sądzie radomskim
19. 07.01.77 List otwarty do Sejmu PRL, w związku z informacją prokuratora generalnego wprowadzającą w błąd sejmową Komisję Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości
20. 15.01.77 Komunikat nr 6
21. 15.01.77 List do Ministra Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Emila Wojtaszka o naruszeniu ratyfikowanych przez PRL konwencji MOP-u w związku z represjami wobec uczestników strajków czerwcowych
22. 19.01.77 Oświadczenie w związku z zarzutem nielegalnej zbiórki pienię-dzy na rzecz represjonowanych
23. 31.01.77 Oświadczenie wyrażające solidarność z walką obywateli CSRS i NRD o prawa człowieka i obywatela
24. 05.02.77 Oświadczenie w związku z decyzją Rady Państwa z 03.02.77
25. 11.02.77 Komunikat nr 7
26. 10.03.77 Oświadczenie z dnia. - w związku z sytuacją w Radomiu (wzmożenie represji wobec robotników za udział w proteście czerwcowym)
27. 13.03.77 Depesza kondolencyjna do sygnatariuszy Karty 77 w związku ze zgonem prof. J. Patoćki
28. 22.03.77 Komunikat nr 8
29. 29.03.77 Oświadczenie w związku z zapowiedzianymi przez rektora UW represjami wobec studentów - sygnatariuszy listu w sprawie powołania komisji poselskiej
30. 05.04.77 Oświadczenie w związku z aresztowaniem świadków zabójstwa Jana Brożyny
31. 12.04.77 Telegram do Przewodniczącego Rady Państwa, Henryka Jabłońskiego, domagający się uwolnienia Czesława Chomickiego (telegram ten nie został odnaleziony)
32. 29.04.77 Komunikat nr 9
33. 04.77 ...w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [Część pierwsza] - broszura
34. 09.05.77 Oświadczenie w związku z tragiczną śmiercią współpracownika KOR-u, S. Pyjasa, i jej okolicznościami
35. 10.05.77 Oświadczenie o mnożących się aktach łamania prawa w kraju, o powstaniu Biura Interwencyjnego i Funduszu Samoobrony Społecznej
36. 16.05.77 Oświadczenie w związku z zatrzymaniem kilku członków KOR-u i jego współpracowników oraz nałożoną na nich sankcją prokuratorską
37. 23.05.77 List do Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Lucjana Czubińskiego od pozostających na wolności członków KOR-u, którzy domagają się uwolnienia uwięzionych kolegów
38. 23.05.77 Oświadczenie pozostających na wolności członków KOR-u, solidaryzujących się z uwięzionymi kolegami
39. 27.05.77 Komunikat nr 10
40. 05.77 Wypadki czerwcowe i działalność Komitetu Obrony Robotników - broszura
41. 05.06.77 List do uczestników Konferencji Belgradzkiej
42. 5.06.77 Telegram do Marianello Agostino, Confederazione Generale del Lavoro - z prośbą o interwencję w sprawie więzionych robotników oraz członków i współpracowników KOR-u
43. 25.06.77 Oświadczenie w związku z wywiadem w Dzienniku TV udzielonym przez dyrektora gabinetu prokuratora generalnego, Witolda Rozwensa
44. 30.06.77 Komunikat nr 11
45. 06.77 ...w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Część druga - broszura
46. 05.07.77 Oświadczenie w związku z rocznicą wydarzeń 25.06.76
47. 12.07.77 List do Jego Ekscelencji Kurta Waldheima z prośbą o interwencję w sprawie aresztowanych robotników oraz członków i współpracowników KOR-u
48. 12.07.77 List do norweskiej centrali związków zawodowych z podziękowaniem za poparcie dla działalności KOR-u oraz z prośbą o interwencję w sprawie uwolnienia aresztowanych (list ten nie został odnaleziony)
49. 23.07.77 Komunikat nr 12
50. 25.07.77 Oświadczenie w związku ze zwolnieniem więzionych robotników oraz amnestią i umorzeniem śledztwa przeciw członkom i współpracownikom KOR-u
51. 24.08.77 List do Prokuratora Generalnego PRL, Lucjana Czubińskiego podsumowujący akty represji i domagający się pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych naruszeń praworządności
52. 31.08.77 Komunikat nr 13
53. 31.08.77 List do Ministra Oświaty i Wychowania, Jerzego Kuberskiego w związku z dyskryminowaniem nauczycieli LO im. Rejtana w Warszawie
54. 08.77 List do zagranicznych sygnatariuszy protestu przeciw więzieniu robotników oraz członków i współpracowników KOR-u z podziękowaniem za interwencję
55. 26.09.77 Oświadczenie w związku z umorzeniem dochodzenia w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa
56. 29.09.77 Uchwała o przekształceniu KOR-u w KSS "KOR"
57. 30.09.77 Komunikat nr 14
58. 10.77 Oświadczenie wyrażające protest w związku z mającym rozpocząć się w Pradze procesem sygnatariuszy Karty 77
59. 28.10.77 Oświadczenie o fałszerstwach środków masowego przekazu relacjonujących sprawę aresztowanych członków KSS "KOR", ukarania L. Moczulskiego oraz strajków na Śląsku w Zagłębiu
60. 30.10.77 Telegram do Amnesty International z gratulacjami z okazji otrzymania Pokojowej Nagrody Nobla
61. 31.10.77 Komunikat nr 15
62. 31.10.77 List do przyjaciół Czechów i Słowaków, wyrażający wolę przy-jaźni i współpracy między Polakami, Czechami i Słowakami
63. 18.11.77 Oświadczenie w związku z działalnością GUKPPiW zanalizowaną na podstawie dokumentów dostarczonych KSS "KOR" przez byłego pracownika cenzury Tomasza Strzyżewskiego
64. 30.11.77 Oświadczenie w związku z ponowieniem represji policyjnych wobec opozycji demokratycznej w Polsce
65. 06.12.77 Pismo do Prokuratora Generalnego PRL w sprawie nawrotu bez-prawnych represji policyjnych wobec ludzi broniących praw człowieka
66. 12.77 Z księgi zapisów GUKPPiW - broszura obejmująca oświadczenie KSS "KOR" z 18.11.77 i instrukcje z "Księgi zapisów i zaleceń" GUKPPiW
67. 11.12.77 List do Kongresu Polonii Amerykańskiej z prośbą o interwencję w sprawie Pawła Świstaka (list ten nie został odnaleziony)
68. 12.77 Komunikat nr 16
69. 28.12.77 List do Jimmiego Cartera, Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki - wyrażający wdzięczność za wystąpienie w obronie polskich robotników uwięzionych w następstwie demonstracji z czerwca 1976 oraz aresztowanych współpracowników KOR-u .
70. 28.12.77 List KSS "KOR" do ks. prałata Andrzeja Bardeckiego z wyrazami współczucia z powodu obrażeń doznanych wskutek zbrodniczej napaści
71. 12.77 List do Jerzego Bafii, ministra sprawiedliwości, domagający się rewizji nadzwyczajnej w sprawie Józefa Lewszyka (list ten nie został odnaleziony)
72. 12.77 Telegram do organizatorów Międzynarodowej Wystawy Sztuki Nowoczesnej (Biennale) w Wenecji w związku z nieotrzymaniem w terminie zaproszenia przez członków KOR-u (telegram ten nie został odnaleziony)