SPIS DOKUMENTÓW KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW
l KOMITETU SAMOOBRONY SPOŁECZNEJ "KOR"
rok 1978

Opracowanie Andrzej Jastrzębski
Opracowanie ukazało się w tomie "Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR"
Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo "Aneks" Warszawa-Londyn 1994

73. 02.01.78 Pismo do Prokuratora Generalnego PRL w sprawie represji policyjnych przeciw Zenonowi Pałce
74. 21.01.78 Oświadczenie wydane przez KSS "KOR" i zespół redakcyjny "Robotnika", rozesłane do związków zawodowych na Zachodzie wraz z pismem przewodnim podpisanym przez prof. Edwarda Lipińskiego i Wojciecha Onyszkiewicza - w sprawie prześladowań i dyskryminacji ludzi występujących w obronie praw robotniczych
75. 23.01 Komunikat nr 17
76. 27.01.78 Oświadczenie w związku z wyborami do rad narodowych stopnia podstawowego
77. 14.02.78 Telegram do Prezydium Konferencji do Spraw Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Belgrad - w związku z nasileniem działalności policji w Polsce przeciwko młodzieży biorącej udział w wykładach samokształceniowych z historii Polski
78. 15.02.78 Telegram do Prezydium Konferencji do Spraw Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Belgrad, podpisany w imieniu KSS "KOR" przez jego członków przebywających za granicą: Halinę Mikołajską, Leszka Kołakowskiego i Jana Józefa Lipskiego (tłumaczenie z języka angielskiego) - z apelem o przestrzeganie w Polsce zobowiązań powziętych w Helsinkach w 1975 r.
79. 24.02.78 Oświadczenie w związku z akcjami policyjnymi zmierzającymi do udaremnienia spotkań dyskusyjnych, seminariów i wykładów organizowanych w ramach samokształcenia
80. 28.02.78 Pismo do Prokuratora Generalnego PRL (podpisane przez Anielę Steinsbergową, Antoniego Pajdaka i Wacława Zawadzkiego) złożone w Kancelarii Głównej Prokuratury Generalnej, opisujące postępowanie organów bezpieczeństwa i domagające się położenia kresu bezprawnym działaniom policji
81. 28.02.78 Telegram do Amnesty International z prośbą o interwencję w sprawie pobicia i aresztowania B. Borusewicza i S. Śmigła oraz w sprawie kampanii policyjnej przeciw akcji samokształceniowej wśród młodzieży
82. 03.03.78 Oświadczenie w związku z rozprawą sądową przeciwko Wiesławie Skórkiewicz i Romanowi Piaseckiemu oskarżonym o dokonanie zabójstwa J. Brożyny
83. 04.03.78 Oświadczenie wyrażające solidarność z młodzieżą Trójmiasta protestującą przeciw bezprawnym działaniom MO i SB
84. 07.03.78 Komunikat - KSS "KOR" i Komitetu Redakcyjnego "Biuletynu Informacyjnego" o sposobie redagowania i wydawania komunikatów i biuletynów
85. 07.03.78 Komunikat nr 18
86. 10.03.78 List do Amnesty International - z prośbą o interwencję w związku z trwającą w Polsce kampanią policyjną wymierzoną przeciw akcji samokształceniowej wśród młodzieży
87. 07.04.78 Dokumenty bezprawia opracowane przez Komitet Samoobrony Społecznej "KOR" - broszura
88. 07.04.78 Oświadczenie w związku z gwałceniem prawa przez organa powołane do jego obrony, tj. przez milicję, prokuraturę i sądy, zamieszczone jako wstęp do broszury pt. Dokumenty bezprawia opracowanej przez Biuro Interwencyjne KSS "KOR"
89. 18.04.78 Oświadczenie domagające się wznowienia śledztwa w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa
90. 18.04.78 Oświadczenie w związku z represjami MO i SB wobec działaczy i współpracowników KSS "KOR", ROPCiO i SKS-u
91. 24.04.78 Komunikat nr 19
92. 15.05.78 Oświadczenie w związku z represjami wobec studentów i działaczy SKS-u
93. 16.05.78 List do Prokuratora Generalnego PRL podpisany w imieniu KSS "KOR" przez prof. Edwarda Lipińskiego i Anielę Steinsbergową, w sprawie drastycznego naruszenia prawa przez milicję wrocławską (pobicie studentów)
94. 20.05.78 List do uczestników Kongresu "Polonia Jutra" podpisany w imieniu KSS "KOR" przez prof. Edwarda Lipińskiego, o działal-ności środowisk opozycji demokratycznej w Polsce, więzi łączącej Polonię i środowisko emigracyjne z Krajem
95. 22.05.78 Oświadczenie o okolicznościach śmierci S. Nowakowskiego, koronnego świadka w sprawie zabójstwa J. Brożyny
96. 29.05.78 Oświadczenie o szykanach policyjnych i ad-ministracyjnych wobec członków studenckiego Teatru Ósmego Dnia z Poznania
97. 30.05.78 Komunikat nr 20
98. 31.05.78 Telegram do Amnesty International i Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych, z prośbą o interwencję w sprawie skazanego w trybie administracyjnym Błażeja Wyszkowskiego
99. 03.06.78 List do Jurija Orłowa (Rosja), Zwiada Gamsahurdii i Micraba Kostawy (Gruzja), Mirosława Marynowicza i Aleksego Tichyja (Ukraina) oraz Balisa Gajauckasa (Litwa) przekazany na ręce Andrieja Sacharowa - z wyrazami solidarności w ich walce o prawa człowieka i obywatela
100. 07.06.78 List do Amnesty International podpisany w imieniu KSS "KOR" przez Anielę Steinsbergową, o procederze policyjnym zatrzymywania i zamykania na 48 godzin ludzi "źle widzianych" jako metodzie szykanowania
101. 08.06.78 Telegram do Amnesty International, prośba o interwencję w sprawie skazanego Błażeja Wyszkowskiego, stosującego w więzieniu głodówkę protestacyjną (ponieważ Wyszkowski reprezentował Polskę na olimpiadzie w Monachium, odpis telegramu został przesłany do wiadomości Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego)
102. 15.06.78 List do Księdza Kardynała Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, z prośbą o interwencję w sprawie uwolnienia Błażeja Wyszkowskiego
103. 19.06.78 List do związków zawodowych świata - z prośbą o poparcie powstającego w Polsce niezależnego ruchu robotniczego i zawodowego, pomoc i solidarność
104. 19.06.78 Oświadczenie w związku z ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin
105. 26.06.78 Telegram do redakcji czasopisma "Kontynent" - wyrażający solidarność z akcją protestacyjną w ZSRR w związku z uwięzieniem Aleksandra Ginzburga
106. 01.07.78 List do Błażeja Wyszkowskiego, z wyrazami wdzięczności, solidarności i przyjaźni
107. 19.07.78 Telegram do prof. Andrieja Sacharowa - z poparciem jego apelu w sprawie uwięzionych obrońców praw człowieka: Wiktora Pietkusa, Aleksandra Ginzburga i Anatolija Szczaranskiego
108. 31.07.78 Komunikat nr 21
109. 31.07.78 Oświadczenie w związku z akcją protestacyjną chłopów Lubelszczyzny odmawiających płacenia składek na fundusz emerytalny i powołaniem Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej
110. 01.08.78 Wacław Zawadzki - nekrolog
111. 07.08.78 Oświadczenie w sprawie wydłużenia czasu pracy w górnictwie
112. 08.08.78 Oświadczenie w związku z represjami MO i SB wobec chłopów Lubelszczyzny
113. 23.08 Telegram do Amnesty International prośbą o interwencję w sprawie uwięzionej Elżbiety Lewińskiej
114. 08.78 Oświadczenie - Karty 77 (Czechosłowacja) i KSS "KOR" w związku z dziesiątą rocznicą wydarzeń 1968 w CSRS i w Polsce
115. 07.09.78 Telegram do Amnesty International prośba o interwencję w sprawie uwięzionego Wojciecha Jeśmana
116. 10.09.78 Oświadczenie wyrażające solidarność z chłopami regionu grójeckiego
117. 11.09.78 Komunikat nr 22
118. 11.09.78 List otwarty do ludzi kultury podpisany w imieniu KSS "KOR" przez Halinę Mikołajską, o represjach spotykających członków studenckiego Teatru Ósmego Dnia i skazującym ich wyroku sądowym
119. 20.09.78 Oświadczenie i list Karty 77 i KSS "KOR" o drugim spotkaniu przedstawicieli obu środowisk; List do Obrońców Praw Człowieka i Obywatela w Armenii, Bułgarii, Gruzji, na Litwie, Białorusi, w NRD, Rosji, Rumunii, na Ukrainie i Węgrzech
120. 20.09.78 Oświadczenie o represjach władz wobec działaczy chłopskich z Lubelszczyzny
121. 02.10.78 Telegram kondolencyjny do Lidii Ciołkoszowej w związku ze zgonem Adama Ciołkosza
122. 07.10.78 Telegram do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, z prośbą o interwencję w związku z decyzją władz PRL o odmowie wydania paszportu Reginie Lityńskiej, opiekującej się chorą wnuczką, której stan wymaga leczenia za granicą
123. 09.10.78 List do Komitetu Centralnego Szwedzkiej Partii Socjaldemokratycznej, z życzeniami z okazji kongresu wraz z prośbą o opiekę nad grupą kontaktową z polską opozycją demokratyczną
124. 09.10.78 Oświadczenie w sprawie odmawiania przez władze PRL wiz wjazdowych byłym obywatelom polskim pochodzenia żydowskiego
125. 10.10.78 Apel do społeczeństwa w związku z kryzysową sytuacją gospodarczą, społeczną, polityczną i kulturalną w Polsce
126. 12.10.78 Oświadczenie w sprawie szykan policyjnych wobec górnika Władysława Suleckiego i jego rodziny
127. 13.10.78 Oświadczenie o szykanach władz czechosłowackich i polskich wobec rzeczników Karty 77 i członków KSS "KOR"
128. 14.10.78 Telegram do uczestników seminarium "O wolność dla Rudolfa Bahro"
129. 16.10.78 Komunikat nr 23
130. 16.10.78 List do Sądu Rejonowego Kraków Podgórze w sprawie nr KO-16/78/p z oskarżenia prywatnego M. Pałamarza przeciwko nieznanym sprawcom o zniesławienie
131. 19.10.78 Telegram do Ojca Świętego Jana Pawła II, z gratulacjami
132. 21.10.78 Telegram do Amnesty International i central związkowych, w sprawie szykan i represji wobec Kazimierza Świtonia
133. 27.10.78 List do Przewodniczącego Rady Państwa PRL, w sprawie uniemożliwienia leczenia chorej Barbary Lityńskiej (list ten nie został odnaleziony)
134. 27.10.78 Telegram do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, ponowna prośba o interwencję w sprawie odmowy wydania paszportu Reginie Lityńskiej
135. 29.10.78 Oświadczenie o działalności Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej i jego osiągnięciach oraz o prześladowaniach spotykających działaczy chłopskich z Lubelszczyzny
136. 30.10.78 Apel do społeczeństwa Górnego Śląska na ręce Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Herberta Bednorza, w sprawie pomocy dla Ka-zimierza Świtonia i jego rodziny
137. 31.10.78 List do stowarzyszeń prawniczych w Londynie i Paryżu w sprawie adwokata Witolda Lis-Olszewskiego - w związku z uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej ograniczającą prawo wykonywania zawodu adwokackiego
138. 01.11.78 Telegram do Amnesty International - z prośbą o interwencję w sprawie prześladowanego Janusza Rożka, działacza opozycyjnego z Lubelszczyzny
139. 08.11.78 Raport dla Amnesty International w sprawie Kazimierza Świtonia
140. 09.11.78 Oświadczenie w związku z oszczerczą propagandą o pomocy technicznej "pochodzącej z wrogich Polsce źródeł w zachodniej Europie" dla niezależnych wydawnictw w kraju
141. 11.11.78 Oświadczenie w sześćdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości
142. 12.11.78 Komunikat nr 24
143. 15.11.78 List otwarty Karty 77 i KSS "KOR" do Parlamentu Republiki Czechosłowackiej i Sejmu PRL - protestujący przeciw bezprawnej akcji czechosłowackiej i polskiej SB i domagający się uwolnienia Jaroslava Sabaty
144. 23.11.78 List do Joe Gormleya, przewodniczącego Krajowego Związku Górników w Londynie o sytuacji górników w Polsce i represjach wobec Kazimierza Świtonia
145. 23.11 Oświadczenie w sprawie represji wobec prokuratora Bogusława Śliwy
146. 04.12.78 List otwarty do ministra zdrowia i opieki społecznej, Mariana Śliwińskiego, w sprawie braku leków
147. 06.12.78 Oświadczenie w sprawie represji wobec niezależnego pisma "Spotkania"
148. 12.12.78 Oświadczenie w sprawie uwięzienia francuskiego dziennikarza, Philippe Riesa
149. 13.12.78 Oświadczenie w sprawie Ośrodka Łowieckiego URM w Arłamowie
150. 18.12.78 Komunikat nr 25
151. 18.12.78 Oświadczenie w związku z represjami wobec Kazimierza Świtonia, Henryka Jagiełły i francuskiego dziennikarza Philippe Riesa.
152. 29.12.78 Oświadczenie wydane wspólnie z redakcją "Robotnika", w sprawie strajków robotniczych